logo

Publicitat

He comprat un producte per Internet i no acomplix les característiques que indica la publicitat de la pàgina Web, tinc el dret a tornar-ho?

Si. Si no està conforme amb la compra, vosté pot tornar el producte en un terme màxim de set dies des de el momento en que reb el be o, si es tracta d’un servei, des del momento en que signe el contracte, sense cap necessitat d’alegar cap motiu i abonant únicament els gastos de devolució. Per això, és imprescindible que, abans de que finalitze el terme, li comunique al venedor la seua decisió mitjançant una via que deixe constància fefaent, com per exemple, burofax, telegrama, etc.

Amunt

Si un producte està perfectament etiquetat però la seua publicitat induix a confusió en la composició, es pot reclamar?

Si, ja que està totalment prohibida qualsevol indicació, información o publicitat que induisca o puga induir a confusió.

Amunt

Es pot exigir el compliment del anunciat a la publicitat o només té la obligació de acomplir-se el que figura al contracte?

La publicitat emesa per una empresa es considerada part del contracte, pel que el consumidor pot exigir que es complisca lo anunciat en tots els termes.

Amunt

He rebut una publicitat a la que oferten uns serveis gratuïts. He anat a contractar aquestos serveis, però la empresa m’ha dit que ja ha finalitzat la data d’inscripció, dada que no consta al full. Ha d’aplicar la empresa la promoció?

Si no consta data de finalització de la oferta, s’ha d’exigir a la empresa el seu compliment ja que, en cas contrari es podría entendre que la empresa ha incorrit a la emissió d’una publicitat enganyosa amb intenció d’induir a confusió al seus destinataris. Aquest fet pot constituit infracció administrativa i, per tant, sancionable per les administracions competents.

Amunt

Anunciaven un cotxe a la premsa a un preu molt atractiu i, quan vaig anar al concessionari a preguntar, i em van dir que el model que apareixia fotografiat al follet no es corresponia amb l’oferta. És publicitat enganyosa?

Ha de saber que en aquestos anuncis, una tècnica que a voltes utilitzen els responsables del departamento de publicitat es incloure la foto del model superior de gama, amb tots els extres, per anunciar la oferta del model general. Açò no és en absolut enganyós, sempre i quan s’advertisca clarament del model del que es tracta. Sol fer-se la menció “la imatge correspon al model…” o “el model de la fotografía no es correspon amb el model ofertat”. Amb lo qual, cal llegir-se be la lletra xicoteta per cerciorar-se realment de què s’està anunciant per no emportars-se sorpreses posteriors. No obstant, si l’anunci publicita el cotxe sense cap especificació ni limitacions d’aquest tipus, ja siga per temporalitat o característiques, deuràn oferir el mateix model i les mateixes condicions que es publiciten.

Amunt

Buscant un bitllet d’avió, vaig trobar una oferta interessant. Al momento de comprar-ho, el preu va pujar desorbitadament com a conseqüència de que no hi havien inclosos ni tases ni impostos. Puc obligar-lis a que em cobren el bitllet tal i com aparèixen a l’anunci?

Cal saber que aquest tipus d’ofertes, sobretot amb l’actual proliferació d’aerolinees de baix cost que oferixen bitllets d’avió a preus molt baixos, no solen incloure tases ni impostos, l’import de les quals dependrà del lloc al que es viatge, de les escales que es facen, el tipus de bitllet, etc. En qualsevol cas ha d’aparèixer aquest avís a la publicitat, així que no es fie a primera vista d’eixes ofertes tan atractives que li oferixen i tinga en compte el preu final amb tot inclós.

Amunt

Volia contractar una línia ADSL al meu domicili després de veure una publicitat però al preguntar per a informar-me em comuniquen que no poden donar-me eixe servei i m’oferixen altre de menor velocitat. Estàn obligats a facilitarme’l?

Quan es trobe amb una oferta d’aquest tipus, sàpiga que hi ha ocasions en les que la empresa no pot oferir-li el servei perque la xarxa no arriba fins el lloc del seu domicili, imposibilitant com a conseqüència la prestació del servei ofertat. Són causes de força major, per lo que la empresa no estaria incurrint en cap il·legalitat.

Amunt

Em va arribar a casa un catàleg de productes molt econòmics, així que el dia següent vaig anar a la tenda a comprar un mòbil que em va agradar. El preu que marcava era distint al del Me llegó a casa un catálogo de productos muy económicos, así que al día siguiente fui a la tienda a comprar un móvil que me gustó. El preu que marcava era distint al del fullet. Quine m’han de comprar?

La publicitat és vinculant i les condicions de venda que s’arrepleguen en ella sempre han de cumplir-se, segons establix la normativa vigent. A més, en cas de discrepància als preus el consumidor sempre podrá exigir el més favorable a la seua butxaca.

Amunt

Un establiment anunciava una crema en promoció. Però quan vaig a comprar-la, el dependen va dir-me que estaven esgotades les exigències. Pot exigir que em venguen altra cosa amb la mateixa promoció?

En principi, el comerciant ha de dispondre d’existències suficients per a fer front a eixa promoció anunciada. No obstant, si arribaren a esgotar-se durant el temps que dura la promoció, el comerciant podrá oferir dos opcions: encomanar una unitat per a vosté quan li arriben noves existències u oferir-li altre producte paregut baix la mateixa promoció.

Amunt

¿Es obligatorio que la empresa mantenga el precio inicial aunque exista un error en la promoción?

La oferta, promoció i publicitat dels productes, activitats i serveis s’ajustaràn a la seua naturalesa, caracteristiques, condicions, utilitat o finalitat, sense cap perjudici de l’establit a les disposicions sobre publicitat. El seu contingut, les prestacions propies de cada producte o servei, i les condicions i garanties oferides, serán ecigibles pels consumidors o usuaris, encara quan no figuren expresament al contracte o be comprobant rebut.

Per tant, el consumidor té dret a exigir el preu ofertat, i l’empresa haurà d’acreditar quin ha sigut el motiu de la errada a la publicitat i cóm s’ha corregit.

Amunt

Vaig reservar una habitació d’hotel a través d’un fullet promocional, on s’anunciava que regalaven una sèrie de serveis. Una volta instal·lat al hotel, em van dir que eixos serveis que constaven com a gratuïts, haviend de pagar-se. Puc reclamar o no hi ha res a fer?

La llei considera il·legal e infracció greu en materia de consum, tota publicitat, descripció i información dels serveis que no responguen a criteris de precisió i veracitat; que puguen induïr a engany o confusió; o que impedisca reconèixer la vertadera naturalesa del servei que es pretén contractar. Així doncs, vosté pot demanar el full de reclamacions per a deixar constància de la seua queixa. Una volta omplida, ha de presentar la copia del full, just amb els documents acreditatius que mostren la gratuïtat del servei ofertat, a l’oficina de consum de la comunitat autònoma on estiga eixe establiment.

Amunt

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías