logo

Reclamacions

Si tinc un problema al comprar per Internet, cóm i on puc reclamar?

Si la seua reclamació es sobre garanties, fulls de reclamacions, publicitat enganyosa o temes relacionats amb prestacions, ha de dirigir la seua queixa formal a la seua oficina municipal d’informació al consumidor o a la Direcció General de Consum de la Comunitat de Madrid (C/Ventura Rodríguez, 7, 4ªplanta 28008 Madrid), on a més, li podrán informar si la empresa està adherida al Sistema Arbitral de Consum i sol·licitar un arbitratge.

Amunt

L’establiment no vol fer-se càrrec dels gastos de reparació de la rentadora que vaig comprar-lis i segueix en garantía, així que he decidit pagar-los pel meu compte. Cóm puc reclamar a la tenda eixes quantitats que he abonat?

Acudint a una oficina de consum i formalitzant una reclamació o sol·licitud d’arbitratge. També hi pot acudir als tribunals. Si la quantia de la reclamació no excedix de 900 euros pot iniciar una reclamació judicial sense necesitat d’advocat i procurador.

Amunt

Tenen els aparcaments obligació de tindre fulls de reclamacions?

Si. En cas de tindre un conflicto, vosté té dret a sol·licitar i rebre els fulls de reclamacions, que han de ser facilitades pel responsable d’aparcament.

Amunt

Cóm han de formular-se les reclamacions a les estacions de servei?

En cas de que es desitje formular una reclamació relacionada amb el servei que es presta a la gasolinera, en primer lloc, l’usuari ha de sol·licitar al responsable que es trobe al front de la instal·lació, un full de reclamacions, que ha de contindre les dades d’identificació de la empresa.

L’usuari haurà de fer constar el seu nom, domicili i nombre del document nacional d’identitat o pasaport.

Una volta exposats els motius de la reclamació per part de l’usuari, amb expresió de la data a la que la queixa o reclamació es formula, el responsable, si ho desitja, pot fer les consideracions que considere oportunes.

L’usuari haurà de remetre l’original del full de reclamacions a les autoritats competents en materia de consum de la Comunitat Autònoma i conservar una copia, quedant en poder de la estació de servei la copia per a la empresa.

A l’original de la reclamació el consumidor i usuari unirà quantes proves o documents servisquen per a la millor valoració dels fets, especialmente la factura o justificants acreditatius de la prestació del servei.

Amunt

Vuic presentar una reclamació contra una estació de serve però el responsable no em facilita el full de reclamacions. Què hi puc fer?

Si l’estació de servei et dona una negativa a facilitar-li el full de reclamacions, que es obligatori que siga posada a disposició de tots els consumidors i usuaris que ho sol·liciten, vosté podrà donar avis a la Policia Municipal correspondent que es personarà al lloc i donarà constància de tal cirumstància alçant acta del fet ocorregut. Amb l’informe que emeta la Policía Municipal i el tiquet del servei o factura de l’estació de servei, vosté podrà presentar la queixa o reclamació davant qualsevol organismo públic competent en materia de consum, açò és, davant l’oficina municipal de informació al consumidor que corresponga, la Direcció General de consum de la Comunitat de Madrid o be una asociació de consumidors.

Amunt

Quin és el terme que tinc per a presentar una reclamació?

L’usuari haurà de remetre, abans de que transcurrisca un mes des de que va ocòrrer el fet, l’original del full de reclamacions (on posa ‘exemplar per a l’Administració’), a les autoritats competents en materia de consum de la Comunitat de Madrid que apareixen reflectades al encapçalament del imprés, conservant l’exemplar per al reclamant i entregant l’exemplar per a l’establiment al responsable que es trobe al front de la instalación. A la reclamació haurà d’incloure proves o documents que servisquen per a la millor valoració dels fets, especialmente la factura, justificant o tiquet de servei.

Amunt

En cas de tindre un problema amb una empresa de mudança, cóm puc reclamar?

Si tiene algún problema, solicite la hoja de reclamaciones. Estos establecimientos tienen obligación de tenerla a disposición del usuario que la solicite. También puede dirigirse a las oficinas de consumo, donde le podrán informar de si la empresa está adherida al Sistema Arbitral de Consumo y, si es así, solicitar un arbitraje, o a la Junta Arbitral de Transporte.

Amunt

Vaig contractar uns pintors i em van donar el pressupost on apareixia la data de finalització del treball. Eixa data va ser fa un mes. Puc reclamar per Contraté a unos pintores y me dieron un presupuesto en el que aparecía la fecha de finalización del trabajo. Esa fecha fue hace un mes ¿Puedo reclamar por dicha demora?

Si, pot reclamar, excepte que el prestador del servei (pintor) justifique la demora demostrant documentalment que la demora va ser motivada per un tercer.

Amunt

He contractat un servei de grua i al no estar conforme amb la prestació del servei vaig demanar que em donaren els fulls de reclamació, però es van negar alegant que no disposaven d’elles. Tenen obligació de facilitar-me-les?

Totes les grues estàn obligades a disposar de fulls oficials de reclamació. En cas de no existencia o negativa a donar-nos-les podrem presentar una queixa o reclamació pel medi que considerem més adequat.

Amunt

On i com s’ha de posar una reclamació a un restaurant, bar o cafeteria?

Per a reclamar, el primer que hem de fer es sol·licitar un full de reclamacions al pròpi local i, després, dirigir-nos a l’organisme competent per a aquest tipus de reclamació, que és la Direcció General de Turisme, situada al carrer Príncipe Vergara, 132, a Madrid.

Amunt

Com puc reclamar a una empresa de telefonía fixa per una factura on em cobren trucades a un 806?

El primer que ha de fer es tornar la factura i posar-se en contacte amb l’empresa de telefonía que lifactura mitjançant burofax amb certificació de text i acús de rebut, exposant que li faciliten eixa factura de tornada desglosada o dividida en dos: trucades de tarificació normal i tarificació adicional. Una volta tinga eixes factures, abonaré les de tarifiació normal i, així no tindrà cap problema amb la seua empresa de telefonía.

Després s’ha de posar en contacte amb la Comisió Nacional de Serveis de Tarificació Addicional, organisme que pertany a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, al telèfon 913461500, on l’informaràn de la empresa a la que pertany eixe numero i cóm procedir per a presentar una reclamació contra la mateixa.

També seria aconsellable que sol·licite a la seua companyia telefònica que limite les trucades amb números de tarificació addicional.

Amunt

Ha de tindre fulls de reclamacions una empresa de televisió de pagament?

Si. En aquest cas, la particularitat és que l’atenció al client és telefònica i les reclamacions s’han de fer per esta via, pel que, al ser internes, no solen surtir efecte.

S’aconsella que abans de reclamar a una oficina de consum, envie un burofac a la empresa amb acús de rebut i certificació de text, exposant el problema i donant un terme per a la seua contestació i solución. Una volta transcorregut eixe terme de temps sense que s’haja produït una contestació satisfactoria, es pot realitzar la reclamació davant l’Administració, adjuntant fotocopies de tota la documentació corresponent.

Amunt

Si jo tinc un problema a un autobús, puc posar una reclamació?

Los autobuses, las terminales establecidas y las taquillas deben tener a disposición del usuario las hojas de reclamaciones donde el viajero deberá exponer la reclamación que estime conveniente siempre y cuando exhiba un título de transporte válido junto con el DNI, pasaporte o tarjeta de residencia en vigor. En el plazo de 10 días la empresa deberá remitir el primer ejemplar de dicha hoja al Consorcio de Transporte, que tendrá que contestar en el plazo de un mes a esa reclamación.

Amunt

He patit la pèrdua de les meues maletes a un vol, a qui li reclame? Què he de sol·licitar?

Lo primero que debe hacer es acudir imediatamente al mostrador de la compañía aérea para dejar constancia por escrito de la queja correspondiente. Para ello debe cumplimentar el impreso denominado Parte de Irregularidades (P.I.R). Este impreso es necesario para la tramitación de la incidencia por parte de la compañía.

Con independencia de la cumplimentación del P.I.R. antes de abandonar el aeropuerto, también puede presentar una reclamación, para lo que dispone de unos determinados plazos: La reclamación por incidencias con el equipaje deberá formalizarse por escrito dentro de los siete días siguientes a contar desde la fecha de su recepción en caso de deterioro y la reclamación por retraso en la entrega del equipaje deberá hacerse dentro de los veintiún días a contar desde el momento en que el equipaje se puso a disposición del usuario.

La compañía aérea está obligada a indemnizar por incidencias con el equipaje, tanto por pérdida como por deterioro.

Las reclamaciones por problemas surgidos con la compañía aérea deben enviarse a la Dirección General de Aviación Civil, en Paseo de la Castellana, 67. Madrid. Tel.: 91 597 83 21. También nos las pueden remitir a la Dirección General de Consumo.

Amunt

He tingut qualsevol problema a un viatge combinat d’avió. Cóm i on puc reclamar?

Si el problema ocorre per deficiències al servei de transport, pot realitxar una reclamació per escrit a la companyia aèria en el cas de vols regulars, o a la agència de viatge en el cas de un viatge combinat. Cada companyia aèria disposa de fulls de reclamacions als seus punts información i de veda de bitllets. A més, també pot gastar els fulls de reclamacions d’AENA, disponibles als punts de veda d’informació dels aeroports, en el cas de que la reclamació es referisca als serveis de l’aeroport.

En tot cas, la presentación d’una reclamació no exclou la posibilitat d’excercir altres accions judicials o administratives.

Amunt

Si jo tinc qualsevol problema a un tren, com puc posar una reclamació?

Si. Davant qualsevol incompliment, el viatjer pot reclamar directament a la companyia mitjançant del full de reclamacions. La empresa fefrroviaria tindrà a disposició dels usuaris els fulls de reclamacions, en cada estació i als trens on a més, existisca altra persona responsable.

La utilització dels fulls de reclamacions no excluixen la posibilitat de formular la reclamació de qualsevol altra forma legalmente prevista. RENFE, a més, està adherida al Sistema Arbitral de Consum

Amunt

Té una constructora la obligació de tindre fulls de reclamacions?

Si, en cas de que treballe per a consumidors finales (particulars).

No, en cas de que només treballe per a empreses.

Amunt

Puc reclamar si no estic d’acord amb la factura del mòbil?

Si, puc reclamar en el terme d’un mes a partir de l’emisió de la factura. Si en el terme d’un mes no reb resposta o és negativa pot acudir a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor més propera, a la Junta Arbitral de Consum o a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions per a la societat de la informació.

Amunt

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías